Deklaracja dostępności Europejskiej Nocy Literatury

Wrocławski Instytut Kultury (organizator Europejskiej Nocy Literatury) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Europejskiej Nocy Literatury.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01 (dodano usługę tłumacza PJM online)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
 • strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie,
 • możliwość adaptacji jest ograniczona, uproszczony układ wizualny wymaga dopracowania.

Wyłączenia

Strona nie spełnia natomiast wymogów WCAG na poziomach AA i AAA. Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony, która ma być dostosowana do obecnych standardów i wymogów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Marcinowska.
 • E-mail: agnieszka.marcinowska@instytutkultury.pl
 • Telefon: 501 215 064

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wrocławski Instytut Kultury
 • Adres: ul. Świdnicka 8B
  50-067 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@instytutkultury.pl
 • Telefon: 71 712 75 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Wrocławskiego Instytutu Kultury przy ul. Świdnickiej 8B we Wrocławiu prowadzi ogólnodostępne wejście od ul. Świdnickiej przez szklane drzwi o szerokości 100 cm, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Przy wejściu znajduje się znacznik ToTuPoint. Do dyspozycji gości jest także wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego przez szklane drzwi o szerokości 90 cm, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Liczba stopni do pokonania wynosi zero. Liczba stopni przed wejściem głównym wynosi cztery, za wejściem zero. W budynku nie ma obszarów kontroli. Przy obu wejściach, wewnątrz budynku znajdują się tyflomapy parteru. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Z holu głównego można dostać się do wszystkich niezbędnych dla dla gości pomieszczeń. Na parterze znajdują się: toalety, w tym toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, kawiarnia, sala konferencyjna oraz biura. Na poziomy -1 (sala warsztatowa) oraz +1 (sekretariat i biura) można dostać się windą osobową lub schodami. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Z racji na to, że wejście do budynku jest na poziomie chodnika, nie ma potrzeby stosowania pochylni. Pomieszczenie jest przystosowane dla osób niesłyszących i niedosłyszących. W trakcie wydarzeń wykorzystywana jest pętla indukcyjna. W sekretariacie na 1 piętrze można skorzystać z usługi tłumaczenia na PJM online. Przy wejściu do budynku od ul. Świdnickiej znajduje się znacznik ToTuPoint. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami:
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawności znajdują się na ulicy Szewskiej, naprzeciwko sklepu Kameleon, ok. 160 m od budynku Wrocławskiego Instytutu Kultury.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Możliwość wejścia z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Z tłumaczenia na PJM można skorzystać na miejscu, w sekretariacie na 1 piętrze (tłumacz online) lub za pośrednictwem urządzenia z dostępem do Internetu przez stronę: instytutkultury.pl/kontakt

Więcej informacji o Wrocławskim Instytucie Kultury

W tłumaczeniu na PJM oraz w tekście łatwym do czytania i zrozumienia dostępne są TUTAJ

Dane na podstawie audytu Fundacji TUS.